วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ

1. หลักการและเหตุผล
....มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคุรุสภาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาให้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดยร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา จนสิ้นสุดโครงการ
2. วัตถุประสงค์
....1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภา
....2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา
3. เป้าหมาย
....ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 70 คน
4. ระยะเวลาดำเนินการ
....ภาคเรียนที่ 2/2551 และภาคเรียนที่ 3/2551
5. สถานที่
....ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6. วิธีดำเนินการ
....6.1 ร่วมเป็นเครือข่ายกับคุรุสภาในการพัฒนาผู้บริหาร
....6.2 คุรุสภาส่งรายชื่อผู้บริหารให้มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์)
....6.3 มหาวิทยาลัยรับรายงานตัว และปฐมนิเทศ
....6.4 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้บริหารที่รายงานตัวไปให้คุรุสภา
....6.5 คุรุสภาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการมาให้
....6.6 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง (Work Based Learning) ติดตามนิเทศสอนเสริมพิเศษ และประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการพัฒนา
....6.7 จัดทำรายงานผล การดำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา
7. การบริหารงบประมาณ
....7.1 รายรับ
..........ได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ ร รุ่น 8 จาก สกอ. แบบเหมาจ่ายเป็นรายบุคคล จำนวน 30 ราย ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
....7.2 รายจ่าย
..........1. บำรุงมหาวิทยาลัย (15%) 72,000 บาท
..........2. งบพัฒนาคณะครุศาสตร์ (5%) 24,000 บาท
..........3. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค) 384,000 บาท

.............หมายเหตุ 1. ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
.......................2. แยกบัญชีเฉพาะโครงการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รบ
....ผู้บริหารได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาและเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
....สาขา ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

....ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
..............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ ปุ้งเผ่าพันธุ์)
......... ประธานสาขา ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา


....ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา)
........................คณบดีคณะครุศาสตร์


.....ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
......................(อาจารย์กาญจน์ นาลาด)
......................รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


......ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
..............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์)
.......... อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
R-raven