วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
....สาขา ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

....ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
..............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ ปุ้งเผ่าพันธุ์)
......... ประธานสาขา ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา


....ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา)
........................คณบดีคณะครุศาสตร์


.....ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
......................(อาจารย์กาญจน์ นาลาด)
......................รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


......ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
..............(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์)
.......... อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
R-raven