วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

7. การบริหารงบประมาณ
....7.1 รายรับ
..........ได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ ร รุ่น 8 จาก สกอ. แบบเหมาจ่ายเป็นรายบุคคล จำนวน 30 ราย ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
....7.2 รายจ่าย
..........1. บำรุงมหาวิทยาลัย (15%) 72,000 บาท
..........2. งบพัฒนาคณะครุศาสตร์ (5%) 24,000 บาท
..........3. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค) 384,000 บาท

.............หมายเหตุ 1. ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
.......................2. แยกบัญชีเฉพาะโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
R-raven