วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

1. หลักการและเหตุผล
....มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคุรุสภาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาให้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 และเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดยร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา จนสิ้นสุดโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
R-raven